Header file

Trang chủ | Phòng CTCT&SV | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Giới thiệu
Thông báo - Sự kiện
 

Các thông báo

 

Sự kiện

Quy chế, quy định
Công tác sinh viên
Công tác Chính trị
Danh sách sinh viên tốt nghiệp
 Visitors: 19,377,242

  Thông báo - Sự kiện

Thông báo tổ chức lễ bế giảng K45 và CĐ14 - 3/6/2013

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                         Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

              

 Số: 327 /TB-ĐHTM-CTCT&SV                    Hà Nội, ngày 31 tháng 5  năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức lễ bế giảng K45 và CĐ14

 

I.                   Thời gian và địa điểm:

 

Thời gian

Hội Trường

Khoa

Ngày 22/6/2013

8h00

H1

A+QA

14h00

H1

B

Ngày 23/6/2013

8h00

H1

H

H2

S

14h00

H1

E

Ngày 24/6/2013

8h00

H1

D

H2

U

14h00

H1

F

H2

N

Ngày 25/6/2013

8h00

H1

C

H2

P

14h00

H1

I

 

II. Chương trình lễ bế giảng:

1.      Chào cờ (Ban tổ chức các khoa điều hành)

2.      Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Ban tổ chức các khoa điều hành)

3.      Báo cáo tổng kết và tuyên bố bế giảng khóa học (Trưởng khoa)

4.      Công bố Quyết định tốt nghiệp và Quyết định khen thưởng cuối khóa (BCN khoa)

5.      Đại diện sinh viên phát biểu cảm tưởng

6.      Phát bằng tốt nghiệp và trao phần thưởng cho sinh viên được khen thưởng cuối khóa (BCN khoa)

7.      Phát bằng tốt nghiệp cho số sinh viên còn lại (BCN khoa, Trưởng các bộ môn)

8.      Kết thúc (Ban tổ chức các khoa điều hành)

III. Phân công công việc:

1.      Phòng CTCT&SV: Đầu mối tổ chức các buổi lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho các đối tượng, lập dự trù kinh phí bế giảng, phát cho các khoa áo, mũ cử nhân; chuẩn bị title, băng nhạc Quốc ca, chụp ảnh, in giấy khen, phát bằng tốt nghiệp và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên.

2.      Các khoa chuyên ngành, khoa Đào tạo Quốc tế:

- Tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên của khoa tốt nghiệp theo chương trình và kế hoạch của nhà trường, đảm bảo trang trọng, nghiêm túc và an toàn. Riêng khoa Quản trị doanh nghiệp và khoa Đào tạo Quốc tế đề nghị phối hợp tổ chức lễ bế giảng chung.

- Cử người nhận và quản lý áo, mũ cử nhân trong buổi lễ bế giảng, tổ chức bàn giao cho các khoa tổ chức bế giảng buổi tiếp theo ngay sau khi kết thúc lễ bế giảng. Cụ thể như sau:

Thời gian

Đơn vị bàn giao

Đơn vị nhận

Ghi chú

Chiều 21/6/2013  (14h00)

Phòng CTCT&SV

Các khoa A,S

đ/c Thu

Cuối giờ sáng 22/6/2013 

Khoa A

Khoa B

Các khoa chủ động liên hệ với nhau để bàn giao và nhận bàn giao áo, mũ cử nhân

Cuối giờ chiều 22/6/2013 

Khoa B

Khoa H

Cuối giờ sáng 23/6/2013 

Khoa H

Khoa  E

Khoa S

Khoa U

Cuối giờ chiều 23/6/2013 

Khoa E

Khoa D

Cuối giờ sáng 24/6/2013 

Khoa D

Khoa F

Khoa U

Khoa N

Cuối giờ chiều 24/6/2013 

Khoa N

Khoa P

Khoa F

Khoa C

Cuối giờ sáng 25/6/2013 

Khoa C

Khoa I

Cuối giờ sáng  25/6/2013 

Khoa P

Phòng CTCT&SV

đ/c Thu

Cuối giờ chiều  25/6/2013 

Khoa I

 

-  Thông báo cho các sinh viên được cấp học bổng HKII năm học 2012-2013 xuống nhận học bổng tại P.KHTC. Thông báo cho sinh viên về việc chứng thực bảng điểm, bằng tốt nghiệp tại phòng HCTH.

-  Phối hợp với P.CTCT&SV phát bằng và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên (các khoa chuẩn bị khay và khăn phủ khay).

3.      Phòng HCTH: Chuẩn bị hoa, khăn trải bàn, nước uống tại các hội trường tổ chức bế giảng.

4.      Phòng Quản trị:

+ Chuẩn bị trang âm, ánh sáng tại các hội trường tổ chức bế giảng, kê thêm ghế ngồi cho sinh viên tại hội trường H2.

+ Trông giữ xe cho sinh viên, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày bế giảng.

5.      Phòng KHTC: Cử người trực tại phòng, phát học bổng HKII năm học 2012-2013 cho sinh viên.

 Đề nghị các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo phân công, trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, các đơn vị báo cáo BGH (qua Phòng CTCT&SV) để xử lý.

Nơi nhận:                                                                                   KT.  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- BGH, ĐU, Đoàn TN

- Các khoa, phòng, TT liên quan;                                                      

- Lưu VT, P.CTCT&SV.                                                                                                                 (Đã ký)

 

 

                                                                                        PGS. TS  Nguyễn Thị Bích Loan