Header file

Trang chủ | Phòng CTCT&SV | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Giới thiệu
Thông báo - Sự kiện
 

Các thông báo

 

Sự kiện

Quy chế, quy định
Công tác sinh viên
Công tác Chính trị
Danh sách sinh viên tốt nghiệp
 Visitors: 19,385,168

  Thông báo - Sự kiện

Thông báo về việc viết thu hoạch và cam kết "Tuần sinh hoạt chính trị công dân sinh viên đầu năm, đầu khóa" - 27/9/2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:               /TB-ĐHTM

                                                                                             Hà Nội, ngày 23  tháng 9  năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Viết thu hoạch và cam kết

“Tuần sinh hoạt chính trị công dân - sinh viên đầu năm, đầu khóa”

 

Thực hiện kế hoạch số 494/KHĐHTM-CTCTSV ngày 5 tháng 9 năm 2013 của trường Đại học Thương mại về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu năm, đầu khóa cho sinh viên chính quy năm học 2013-2014, Ban Giám hiệu thông báo đến các đơn vị về câu hỏi viết thu hoạch và làm bản cam kết của sinh viên như sau:

I. CÂU HỎI THU HOẠCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẦU NĂM

ĐỀ LẺ:

1. Anh (chị) hãy trình bày nội dung Điều 5 về xác nhận, giới thiệu sinh viên và Điều 6 về xác nhận để vay vốn ngân hàng theo quy định về thủ tục hành chính đối với sinh viên chính quy của trường Đại học Thương mại (ban hành kèm theo Quyết định 558/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại ngày 19 tháng 8 năm 2013).

            2. Anh (chị) hãy trình bày nội dung Điều 17 về đánh giá học phần và Điều 18 về tổ chức thi hết học phần theo quy định về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-ĐHTM, ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại).

3. Hãy phân tích những nội dung cơ bản trong phong cách dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên”, anh (chị) hãy liên hệ với bản thân trong quá trình rèn luyện và tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

ĐỀ CHẴN:

1. Anh (chị) hãy trình bày nội dung Điều 9 về xác nhận lý lịch sinh viên và Điều 12 về nghỉ ốm, nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả (dừng học), thôi học, học tiếp, chuyển trường theo quy định về thủ tục hành chính đối với sinh viên chính quy của trường Đại học Thương mại (ban hành kèm theo Quyết định 558/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại ngày 19 tháng 8 năm 2013).

            2. Anh (chị) hãy trình bày nội dung Điều 22 về làm tốt nghiệp khóa học và Điều 23 về điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp theo quy định về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-ĐHTM, ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại).

            3. Hãy phân tích những nội dung cơ bản trong phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua “tuần sinh hoạt công dân - sinh viên”, anh (chị) hãy liên hệ với bản thân trong quá trình rèn luyện và tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. CÂU HỎI THU HOẠCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẦU KHÓA

ĐỀ  LẺ:

1. Anh (chị) hãy trình bày về lịch sử hình thành và phát triển của trường Đại học Thương mại; Sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy hoạt động?

2. Anh (chị) hãy trình bày nội dung Điều 7 về xác nhận miễn, giảm học phí, xác nhận sổ ưu đãi giáo dục và Điều 12 về nghỉ ốm, nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả (dừng học), thôi học, học tiếp, chuyển trường theo quy định về thủ tục hành chính đối với sinh viên chính quy của trường Đại học Thương mại (ban hành kèm theo Quyết định 558/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại ngày 19 tháng 8 năm 2013).

3. Hãy phân tích những nội dung cơ bản trong phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua “tuần sinh hoạt công dân - sinh viên”,  anh (chị) hãy liên hệ với bản thân trong quá trình rèn luyện và tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

ĐỀ CHẴN:

1. Anh (chị) hãy trình bày về các chương trình hành động, các cuộc vận động của Bộ GD&ĐT và của Trường đại học Thương mại?

2. Anh (chị) hãy trình bày nội dung Điều 18 về tổ chức thi hết học phần và Điều 20 về cách tính điểm thành phần, điểm học phần theo quy định về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-ĐHTM, ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại).

3. Hãy phân tích những nội dung cơ bản trong phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua “tuần sinh hoạt công dân - sinh viên”, anh (chị) hãy liên hệ với bản thân trong quá trình rèn luyện và tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

            Yêu cầu: - Bài thu hoạch viết tay, trên khổ giấy A4, một mặt. Sinh viên có số thứ tự trong danh sách lẻ làm đề lẻ, sinh viên có thứ tự chẵn làm để chẵn.

- Dung lượng: từ 5 trang trở lên.

- Cấm sinh viên sao chép bài thu hoạch dưới bất kỳ hình thức nào.

II. BẢN CAM KẾT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tên tôi là:                                          

 Sinh ngày…. Tháng…. Năm….

Mã sinh viên:….                   Lớp:                            Khoa:

            Sau  khi tham gia học tập và nghiên cứu các tài liệu trong “Tuần sinh hoạt chính trị công dân - sinh viên”, trên tinh thần tự giác của sinh viên - công dân, tôi xin cam đoan sẽ thực hiện các điều sau:

            1. Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Các nội quy, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của Trường đại học Thương mại;

            2. Tham gia tích cực vào các hoạt động của Đoàn, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị xã hội trong trường phát động;

            3. Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các nghi thức tôn giáo trái pháp luật;

            4. Không tuyên truyền chống phá Nhà nước; in, sao, phát tán, sử dụng các tài liệu có nội dung phản động, bạo lực, đồi trụy; Không tham gia chơi hoặc phát tán các trò chơi điện tử trực tuyến có nội dung bạo lực, đồi trụy; Không tham gia biểu tình, lập hội, câu lạc bộ và các hình thức hoạt động trái với quy định của pháp luật;

            5. Không sử dụng văn bằng, chứng chỉ trái pháp luật; gian lận trong việc học tập, thi kiểm tra và trong rèn luyện;

            6. Không đánh nhau hay gây rối trật tự công cộng; không mang vũ khí, chất nổ, chất gây cháy và các loại hóa chất độc hại vào trường học;

            7. Không tham gia các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, đánh bạc, mê tín dị đoan và các tệ nạn khác;

            8. Không tham gia kinh doanh đa cấp trái phát luật.

            Tôi cam kết những điều trên đây với Nhà trường, với Khoa, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu xử lý kỷ luật.

                                                                                                Người cam đoan

 

                  (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

            - Bản cam kết sinh viên viết tay theo mẫu, trên giấy A4.

- Sinh viên nộp cho Khoa, Khoa lưu để làm cơ sở đánh giá điềm thi đua và rèn luyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.      Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên:

- Là đầu mối tổ chức thực hiện việc viết thu hoạch và bản cam kết cho sinh viên toàn trường.

- Tổ chức chấm bài thu hoạch của sinh viên.

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 5410/BGDĐT-CTHSSV ngày 5 tháng 9 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch số 494/KHĐHTM-CTCTSV ký ngày 5 tháng 9 năm 2013 của trường Đại học Thương mại lên Ban Giám hiệu và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 2. Khoa Lý luận Chính trị

            Phối hợp với Phòng CTCT&SV chấm bài thu hoạch đối với những nội dung được phân công giảng dạy.

       3.  Các Khoa có quản lý sinh viên chính quy

            - Thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc đối tượng học tập do Khoa quản lý nội dung câu hỏi và mẫu cam kết trên, hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch và bản cam kết đúng quy định.

- Thông báo cho sinh viên tài liệu tham khảo về nhà trường, các qui chế về đào tạo, quản lý sinh viên đăng trên website của Trường ở địa chỉ: www.vcu.edu.vn; Sinh viên có thể tham khảo thêm ở cuốn Những điều sinh viên đại học Thương mại cần biết, xuấn bản năm 2012 và các tài liệu trong tuần sinh hoạt chính trị công dân-sinh viên đầu năm, đầu khóa đã cung cấp.

            - Thu bài thu hoạch của sinh viên, nộp về Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên (tầng 2 nhà U2) chậm nhất vào ngày 2 tháng 10 đối với K49 và ngày 22 tháng 10 đối với các khóa còn lại. Bản cam kết, Khoa lưu để làm cơ sở đánh giá thi đua và điểm rèn luyện cho sinh viên.

 

                                                                                              

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Vụ CTHSSV-Bộ Giáo dục&Đào tạo (để báo cáo)

- Ban Giám hiệu (để báo cáo).

- Đoàn TNCS HCM; HSV (để phối hợp thực hiện)

- Các Phòng, Khoa, đơn vị liên quan (để thực hiện)

- Lưu: Văn thư trường, Phòng CTCT&SV

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN


CÁC TIN BÀI KHÁC

 Thông báo nộp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của K48 và CĐ16 - 22/8/2013